^
Home
Wassily Kandinsky Cookies Info Cookies Info
Tác quyền trong phần ‘Về Pháp lý’ – tất cả thuộc về Công ty Vina Tâm, ‘vinatam’ 2009 – 2013©
Links Lin hệ
>>>
<<<
TOP TOP TOP TOP TOP
vn_S49_About
ACEDIN ... in ấn an toàn với ACEDIN D PLANO
ALU NET
STABILAT
BLANKET Technology from UV-PLUS 7 PLUS DensitometerTechnology Made in GERMANY Precise Effective Reliable The very best blanket for extremely sharp dot reproduction on high-quality sheet-fed offset presses.. CONTI-AIR CRYSTAL CONTI-AIR PRESTIGE
Bao bi
CONTI-AIR ENTROPIA  CONTI-AIR FSR Tough all-purpose blankets for sheet-fed offset as well as heatset and coldset applications.. SENOLITH WB SENOLITH UV SENOLITH FP SENOSCREEN UV SENOSOFT SENOSAFE SENOFLEX WB SENOBOND UV
vẹc - ni Varnish
UNIWASH
Rubber Roller best Quality. Give it a try! Lô Cao su  chất lượng tốt nhất. Hảy thử dùng xem!
for: Heidelberg Man Roland Komori Mitsubishi KBA Koenig Bauer
Good Quality! Certified
Über                      VI NA TÂM Unsere Firmen Philosophie "Wir bieten Service und Produkte für unsere Kundschaft. Dies sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Materialien, neue und gebrauchte Machinen sowie Systeme, Beratungsdienstleistungen und Trainings welche notwendig oder sinnvoll sind, um die wirtschaftliche Konkurenzfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen." Dies sind insbesondere: Druckereien, Verlage sowie alle die drucken oder Druckprodukte professionell anwenden. Unsere Werte Wir behandeln jeden genauso fair wie wir selbst auch behandelt werden möchten. "Best-Practice" ist der Anspruch an uns selbst. Wo Sie uns finden Wir haben unseren Sitz in Vietnam, Ho Chi Minh City (Saigon), mit Büro in Deutschland, Berlin.  Wer wir sind Wir sind eine Gruppe sehr erfahrener Menschen aus dem Geschäftsfeld der 'Grafischen Industrie'. Wir kennen das Zeitungsgeschäft, den Rollendruck und den Bogendruck sowie die Weiterverarbeitung und Digital Drucksysteme.   Wir sprechen Vietnamesisch, Englisch und Deutsch und bemühen uns, die Sprachvielfalt in unserem Unternehmen zu erweitern. Für das Management zeichen Frau Le Viet Trieu und Herr Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing R. W. Spiegler verantwortlich.  Jahrzehnte lange Industrieerfahrung mit MAN-Roland, Votra, IPP Intergrafica Pack&Print, Ferrostaal, Siemens, Hell, Linotype und Projekten mit j.d.Edwards / Oracle, Intermec, Logistics - seven AG für Kunden wie Johnson&Johnson, Hoechst, Bayer-Schering, Maxwell Communications und Verlagen zeichnen die beiden aus.
About                    VI NA TÂM  Our Core Vision "We market, service and produce consumables, materials, new and used machinery as well as systems, consultancy and trainings required to enhance the profitable competitiveness of our customers". That are: Printers, Publishers and all who use Print, Packaging and Labeling Solutions, as well as Security Solutions in Pack & Print or Currency. Our core value: We handle everyone as fair as we want to be handled ourselves. We are commited to serve our customers with best practice. Where We Are We are located in Vietnam, Ho Chi Minh City, with partnering Office in Europe at Berlin (Germany). Who we are We are a group of well experienced persons from the Graphics Industry. We know Newspaper Business, Web-Fed as well as Sheet-Fed Production, Post- press (bookbindery), or Security Labeling. A Special line of business are our used Packaging lines with engineering, design & build of tailor-made machinery from Europe. On behalf of this, we are able to allocate the right persons for all projects here. We speak Vietnamese, English and German, and we try to enlarge the Languages spoken within our Company. Our Management Team: Ms. Le Thi Viet Trieu (Managing Director) and Mr. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing R. W. Spiegler (Business Development). They serve the Graphics Industry decades long years with MAN-Roland, IPP Intergrafica, Ferrostaal, Siemens, Hell, Linotype. Plus a lot of IT related Projects with j.d. Edwards / Oracle, Intermec, Logistics - seven AG, for Customers like Johnson&Johnson, Hoechst, Bayer-Schering, Maxwell Communications or Newspaper Publishers.
Vài nét về công ty      VI NA TÂM Tầm nhìn chủ đạo “Chúng tôi cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành in, cung cấp máy móc cũ và mới, tư vấn và đào tạo theo yêu cầu nhằm giúp tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh hữu hiệu cho khách hàng”. Đối tượng khách hàng là: các công ty, nhà in, nhà xuất bản và các cá nhân hoặc tổ chức cần các giải pháp về in ấn, đóng gói và bao bì, cũng như các giải pháp bảo mật trong đóng gói và in ấn tiền tệ. Giá trị chính của chúng tôi Chúng tôi hợp tác bình đẳng với các đối tác và mong muốn các đối tác hợp tác bình đẳng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với thái độ tốt nhất. Văn phòng công ty Công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với văn phòng đối tác đặt tại Berlin, Đức. Chúng tôi là ai Chúng tôi là một nhóm những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành in ấn. Chúng tôi có đũ kinh nghiệm về báo chí, các sản phẩm in ấn thương mại, máy in cuộn cũng như máy tờ rời, thiết bị sau in (thiết bị đóng gáy sách) hoặc nhãn hàng bảo mật. Chúng tôi có kinh nghiệm về khâu trước in (Pre-Press) để biết rằng Web2Print có thể được thực hiện trên máy in tờ rời truyền thống. Chúng tôi còn có mảng kinh doanh đặc biệt là cung cấp thiết bị đóng gói secondhand được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi có những kỹ thuật viên giỏi phục vu quý khách. Chúng tôi sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức, và cố gắng mở rộng giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp. Giám đốc điều hành là Bà Lê Thị Việt Triều và đồng quản lý là Kỹ sư người Đức Ông Rolf Walter Spiegler – Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh. Ông Rolf từng phục vụ trong ngành trên 30 năm với các hãng Siemens, Hell, Linotype. Ông từng thực hiện các dự án IT với các hãng jdEdwards/Oracle, Logistics-seven AG, cho các khách hàng như Johnson & Johnson, Hoechst, Bayer-Schering hoặc các nhà in báo ở Berlin.